Bendra informacija

UAB Eizos vairavimo mokykla gerbia savo svetainės www.eiza.lt Lankytojų/Klientų/Mokinių privatumą, todėl garantuojame, kad šioje svetainėje registruojantis, siunčiant užklausą, atliekant apmokėjimą Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Prieš registruojantis ar klausiant susipažinkite su asmens duomenų apsauga.
Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų Įmonės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
UAB Eizos vairavimo mokykla  pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šia svetaine www.eiza.lt  Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių bei Privatumo politikos nuostatų (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės Jūsų atskiro sutikimo).

Renkama informacija

Visi mūsų Klientai / Mokiniai yra vienodai svarbūs! Tačiau tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų registraciją  arba jums suteikti informaciją apie mokymus.
Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su mokymu, kaip tai nurodo LR įstatymai. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudojame siekdami teikti mokymo paslaugas, susisiekti su Jumis dėl mokymų, buhalterinės apskaitos klausimų,  sąskaitų-faktūrų išrašymo ar kitų iškilusių klausimų ir pan.

Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, įstatymais numatytus atvejus (perduoti žinias apie jūsų mokymąsi, atsiskaitymą negrynais pinigais ir kita). Visa asmeninė Mokinio informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.
Mokinys/Klientas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Duomenų apsauga

Asmens duomenys tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
UAB Eizos vairavimo mokykla stengiasi, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. UAB Eizos vairavimo mokykla visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

Privatumo politikos pakeitimai

UAB Eizos vairavimo mokykla turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

 

I. Bendrosios nuostatos

1. Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau – “Taisyklės”) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas UAB Eizos vairavimo mokykla, įmonės kodas 304590836, UAB Eizos vairavimo mokykla  tinklapyje, sutartyse ar elektroniniam pašte tvarko Klientų asmens duomenis.
2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Vidaus tvarkos taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. UAB Eizos vairavimo mokykla, vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis UAB Eizos vairavimo mokykla  Vidaus tvarkos taisyklių;
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.3. UAB Eizos vairavimo mokykla, įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB Eizos vairavimo mokykla, arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

II.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas 

1. UAB Eizos vairavimo mokykla gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita mokymo registracijoje, užklausos formoje arba sutartyje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
1.1. užregistruoti Klientus į mokymus;
1.2. suteikti mokymo paslaugas;
1.3. išrašyti finansinius dokumentus;
1.4. išspręsti problemas arba iškilusius klausimus, susijusias su mokymu;
1.5. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
2. Registracijos metu Klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
3. Tvarkydamas ir saugodamas Kliento asmens duomenis UAB Eizos vairavimo mokykla, įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
4. UAB Eizos vairavimo mokykla  gali statistiniais tikslais naudoti su Mokinio asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Mokinio asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
5. Kliento asmens duomenys saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka ir kitais reglamentuojančiais teisės aktais. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Kliento asmens duomenys sunaikinami.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

UAB Eizos vairavimo mokykla, pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, bet neatsako už trečiųjų šalių Privatumo politiką.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

Klientas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje arba sutartyje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

1. Klientas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
2. UAB Eizos vairavimo mokykla, gavus Kliento prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi dienos, pateiks Klientui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu vairavimopamoka@gmail.com arba paštu Naujakiemio g. 26-2, Klaipėda).

VI. Taisyklių keitimas

1. UAB Eizos vairavimo mokykla turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama savo svetainėje.
2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje.
3. Jeigu  Klientas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Klientas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu vairavimopamoka@gmail.com  arba paštu Naujakiemio g. 26-2, Klaipėda ), su sąlyga, kad Klientas praranda teisę naudotis el. UAB Eizos vairavimo mokykla paslaugomis.
4. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi UAB Eizos vairavimo mokykla teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinka su nauja redakcija.